Flora en Fauna
Flora en fauna in Nederland genieten wettelijke bescherming. De wet is er op gericht om de gunstige instandhouding van de beschermde soorten te behouden of te verbeteren. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling en/of beheersmaatregel zal er rekening moeten worden gehouden met eventuele beschermde soorten op de projectlocatie en/of in het gebied aanwezige beschermde soorten.  
Het wettelijk kader waarin wij werken bestaat uit:
 • De Natuurbeschermingswet (o.a. Natura 2000 gebieden)
 • De Flora en faunawet (de algemene zorgplicht)
 • Beleidsmatig beschermde gebieden (o.a. EHS, ecologische hoofdstructuur)

Onze ecologen brengen de risico’s van de voorgenomen activiteit duidelijk in kaart en bieden een passende oplossing ten aanzien van de te beschermen soorten. Met onze inventarisatie en plan van aanpak is het project  juridisch gewaarborgd. Ons uitgangspunt is de natuur respecteren, zorgvuldig handelen en de ruimte te zoeken om het voorgenomen project doorgang te laten vinden.
meerminder
Omgevingsvergunning
Flora en fauna onderzoek is veelal een onderdeel van de omgevingsvergunning. Ook het landschappelijk inpassen van uw nieuwe projectlocatie is veelal een onderdeel van de omgevingsvergunning. Het landschappelijk inpassen met de bijbehorende onderzoeken leveren wij graag voor u aan.
Uitgangspunt moet zijn: een mooie inpassing met verwerking van de wensen van de opdrachtgever rekening houdend met de omliggende natuur met hun unieke Flora en Fauna.
meerminder
Boomonderzoek
Wordt uw zicht belemmerd of vormt een boom een gevaar voor de omgeving? Het kappen of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een kapvergunning of omgevingsvergunning nodig. Wij verzorgen het gehele traject voor u! Van het opstellen van de benodigde rapporten tot het aanvragen van vergunningen.
Per gemeente zijn de regels voor kappen van bomen verschillend. In de meeste gevallen vragen ze u:
 • soort boom (omvang, aantal en type)
 • reden van de aanvraag voor een vergunning (wat is de aanleiding?)
 • een situatietekening of foto met daarop de te verwijderen boom/bomen.

De aanvraag kan enige tijd duren, dus wees er op tijd bij. De meeste gemeentes brengen legeskosten in rekening. Daarnaast kan een gemeente u een herplantverplichting opleggen. Dit betekent dat één of meerdere bomen herplant moet(en) worden als compensatie van de gekapte boom/bomen. Hierin kunnen wij een adviserende rol spelen.
meerminder
Werkwijze
Ieder Flora en Fauna vraagstuk is uniek. Wij maken objectieve inventarissen en handelen met accurate adviezen. Hierdoor komen wij met oplossingsgerichte rapporten. Wat 'kan', wordt door gerealiseerd en anders wordt er naar een passende oplossing gezocht binnen het wettelijk kader.
Daarnaast kunnen wij u helpen bij het invullen van de zorgplicht omtrent bomen. Hierbij adviseren wij u over:
 • De wettelijk kaders per situatie
 • Het herkennen van ziekten en aantasting
 • Boom Veiligheid Controle (BVC)
 • Boom Technische Analyse (BTA)
 • Boom Effect Analyse (BEA)
meerminder
Expertise
Onze ecologen houden zich dagelijks bezig met het up-to-date houden van hun verworven kennis. Zij volgen regelmatig opleidingen en cursussen, waarvan een studie vleermuizen en planologie. Hierin wordt breed aandacht besteed aan de vele soorten vleermuizen en hun habitat.
Ook hebben onze ecologen goede kennis van uilen en andere beschermde diersoorten en hun omgeving. Wij kunnen voor u inventariseren met welke Flora en Fauna u te maken heeft, en waarmee rekening moet worden gehouden. Onze rol is hierin geheel adviserend.
meerminder
De onderneming
FF Solutions in in 2014 opgericht met als doel een oplossing te bieden voor het Flora en Fauna vraagstuk. We zijn in het bezit van het certificaat Flora & Fauna Ruimtelijke Ordening, niveau 3. Doordat wij dagelijks werken aan oplossingen binnen het wettelijk kader, hebben wij reeds ruime ervaring opgebouwd op het gebied van Flora en Fauna.
Onze ecologen hebben hart voor de natuur en zullen oplossingsgericht handelen bij het uitvoeren van hun vak.
meerminder